แนะนำองค์การหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่น (NAOJ): ตอนที่ 1 – เป้าหมายและโครงสร้างภายในองค์กร

 

 

เอนทรี่นี้เขียนขึ้นเพื่อตอบแทนทาง NAOJ ที่จัดการอบรม ประสานงานด้านงบประมาณ (ค่าที่พัก ค่าเดินทาง) ในการอบรม SOKENDAI Asian Winter School 2012 ที่ทางผมเคยร่วมมาครับ

 

ที่มาของข้อมูล

NAOJ Pamphlet (2012-2013)

 

เอนทรี่ที่เกี่ยวข้อง (ซีรี่ส์ SOKENDAI Asian Winter School 2012 ในบล็อกหลักเดิม)

– ตอนที่ 1 (Link)
– ตอนที่ 2 (Link)
– ตอนที่ 3 (Link)
– ตอนที่ 4 (Link)
– ตอนที่ 5 (Link)
– ตอนที่ 6 (Link)
– ตอนที่ 7 (Link)
– ตอนที่ 8 (Link)

 

——————————————————————————————–

 

กิจกรรมและเป้าหมายของ NAOJ

รูปภาพ

 

NAOJ ย่อมาจาก National Astronomical Observatory of Japan (องค์การหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่น) เป็นศูนย์กลางทางการวิจัยด้านดาราศาสตร์ของญี่ปุ่น และมีโครงสร้างต่างๆสำหรับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และสาขาต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 

NAOJ ยังมีฐานะเป็น “สถาบันวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย” (Inter-University Research Institute) ด้วย โดยสนับสนุนและเปิดให้นักวิจัยของญี่ปุ่นสามารถใช้โครงสร้างต่างๆ สำหรับการวิจัย รวมถึงส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์กับนานาชาติ

 

ดาราศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด และยังคงมีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่า มนุษย์ต้องการและพยายามที่จะค้นหาจุดกำเนิดของตน และเหตุผลในการดำรงอยู่ผ่านการศึกษาจักรวาล โดยตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 20 ที่มีการนำเสนอทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ (Big Bang) ว่าเป็นจุดกำเนิดของจักรวาล นักดาราศาสตร์ก็ได้พยายามอย่างมากเพื่ออธิบายพลวัตรต่างๆในวิวัฒนาการของจักรวาล ทั้งจากกระบวนการสังเคราะห์ธาตุหรือวัสดุต่างๆที่เกิดมาตามธรรมชาติในอวกาศ, ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ที่เกิดขึ้นมาหลายรุ่น, การก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิต (รวมไปถึงการกำเนิดของมนุษย์ด้วย) ซึ่งคริสตศตวรรษที่ 21 นี้จะเป็นยุคสมัยแห่งการค้นหาดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆนอกระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่ ทาง NAOJ ได้

 

ทาง NAOJ ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะมีบทบาทสำคัญในการขยายกรอบองค์ความรู้เพื่อการทำความเข้าใจจักรวาล โลก และมนุษย์ จากเป้าหมายนี้เอง ทาง NAOJ ได้ทำการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าที่หลากหลาย ตั้งแต่โลก ไปจนถึงจักรวาล คิดพิจารณากฎเกณฑ์พื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆที่ตรวจพบตามหลักทฤษฎีอย่างละเอียด และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์

 

 

โครงสร้างภายในองค์กรของ NAOJ

 

องค์การหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่นได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในขององค์กร โดยการรวมโครงการต่างๆเข้าด้วยกันเป็นระบบกลุ่ม ตามการปรับปรุงโครงสร้างภายในใหม่ของสถาบันวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2004

 

ทาง NAOJ ได้จำกัดความหน่วยวิจัยแต่ละหน่วยใหม่ เช่นเดียวกันกับศูนย์หรือหอดูดาวในสังกัดให้รับผิดชอบแต่ละโครงการที่มีวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานเฉพาะตัว เป้าหมายในการเริ่มใช้แบบแผนของโครงการ (Project Scheme) เช่นนี้ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนและพยายามกระตุ้นให้เกิดโครงการใหม่ๆเพิ่มขึ้น

 

ระบบของโครงการที่เริ่มใช้นี้ จะช่วยให้เกิดการแบ่งกันใช้ทรัพยากรร่วมกันตลอดทั่วทั้งองค์การหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้น กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขีดความสามารถของหัวหน้าโครงการและคณะทำงาน และช่วยให้แผนงานการวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างมาก โดยการเพิ่มความชัดเจนและความเป็นอิสระของตัวโครงการ

 

เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของระบบโครงการ ทาง NAOJ ได้ทำการปรับปรุงและก่อตั้งศูนย์หรือหน่วยวิจัยอยู่เรื่อยๆ

 

โครงสร้างภายในขององค์การหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่น ณ ปัจจุบัน (ปี ค.ศ.2013) เป็นไปตามแผนผังนี้

รูปภาพ

[ที่มาของแผนผัง: http://www.nao.ac.jp/en/about-naoj/data/organization.html ]

 

ผู้อำนวยการใหญ่ (Director General) จะมีภาระหรือฝ่ายต่างๆภายใต้การบริหาร ดังนี้

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการวิจัยและการจัดการ (Advisory Committee for Research and Management) จะมีภาระหรือฝ่ายต่างๆภายใต้การบริหาร ดังนี้

1.1 คณะกรรมการวางแผนด้านการวิจัย (Research Planning Committee)

1.2 คณะกรรมการด้านประสานงานการวิจัย (Research Coordination Committee)

1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) ซึ่งดูแลคณะกรรมการย่อยจิปาถะ (Misc. Sub Committees) อีกที

 

2. รองผู้อำนวยการใหญ่ ด้านงานธุรการ (Vice-Director General (of General Affairs))

 

3. รองผู้อำนวยการใหญ่ ด้านการคลัง (Vice-Director General (of Finance))

 

4. ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม (Director of Engineering)

 

5. ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานการวิจัย (Director of Research Coordination)

 

6. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

 

7. คณะกรรมการฝ่ายวางแผน (Planning Board)

 

8. คณะกรรมการฝ่ายการคลัง (Finance Board)

 

9. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี (Technology Committee)

 

10. การประชุมคณะ, หัวหน้าโครงการ หรือคณะทำงานด้านวิศวกรรม (Project Chief Meeting, Faculty Meeting, Engineering Staff Meeting)

 

11. คณะกรรมการภายในอื่นๆ (Other Internal Committees)

 

12. โครงการ C (C Projects): หอดูดาวหรือหอสังเกตการณ์ 9 แห่งซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ NAOJ

12.1 หอดูดาววิทยุ VLBI มิสึซาวะ (Mizusawa VLBI Observatory)

12.2 หอดูดาววิทยุโนเบยามะ (Nobeyama Radio Observatory)

12.3 หอดูดาววิทยุสำหรับศึกษาดวงอาทิตย์โนเบยามะ (Nobeyama Solar Radio Observatory)

12.4 หอสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ (Solar Observatory)

12.5 หอสังเกตการณ์ทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอคายามะ (Okayama Astrophysical Observatory)

12.6 กล้องโทรทรรศน์สึบารุ (Subaru Telescope)

12.7 ศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ (Center for Computational Astrophysics)

12.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮิโนเดะ (Hinode Science Center)

12.9 หอดูดาวที่ชิลีของทาง NAOJ (NAOJ Chile Observatory)

 

13. โครงการ B (B Projects): โครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่ออนาคตของทาง NAOJ

13.1 สำนักงานโครงการ TAMA (TAMA Project Office)

13.2 สำนักงานโครงการ TMT (TMT Project Office)

 

14. โครงการ A (A Projects): โครงการเพื่อดาราศาสตร์ในรุ่นต่อไป มี 4 โครงการ ได้แก่

14.1 สำนักงานโครงการ JASMINE (JASMINE Project Office)

14.2 สำนักงานโครงการตรวจหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Extrasolar Planet Detection Project Office)

14.3 โครงการ RISE (RISE Project)

14.4 สำนักงานโครงการ Solar-C (Solar-C Project Office)

 

15. ศูนย์ต่างๆ (Centers) 3 ซึ่งเป็นหน่วยของ NAOJ ที่มีลักษณะพิเศษออกไป

15.1 ศูนย์ข้อมูลดาราศาสตร์ (Astronomy Data Center)

15.2 ศูนย์เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า (Advanced Technology Center)

15.3 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ (Public Relations Center)

 

16. แผนกต่างๆ (Divisions) 4 แผนกที่สนับสนุนการวิจัยของ NAOJ

16.1 แผนกดาราศาสตร์ในช่วงแสงที่ตามองเห็นและช่วงรังสีอินฟราเรด (Division of Optical and Infrared Astronomy)

16.2 แผนกดาราศาสตร์วิทยุ (Division of Radio Astronomy)

16.3 แผนกฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของดวงอาทิตย์และพลาสมา (Division of Solar and Plasma Astrophysics)

16.4 แผนกดาราศาสตร์เชิงทฤษฎี (Division of Theoretical Astronomy)

 

17. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (Office of International Relations)

 

18. ฝ่ายบริหาร (Administration Department) ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐาน, งานธุรการ, การคลัง, บัญชี

 

 

เป้าหมายทางการวิจัยของ NINS

 

จากการรวมตัวกันของกลุ่มสถาบันวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย (Inter-University research Institute) ในเดือนเมษายน ค.ศ.2004 สถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเฉพาะทางในแต่ละสาขา 5 แห่ง ได้รวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งเป็นองค์กรใหม่ คือ “สถาบันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ” (National Institutes of Natural Sciences: NINS) โดยสถาบัน 5 แห่งที่มารวมกันเป็น NINS ได้แก่

1. องค์การหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่น (NAOJ)

2. สถาบันวิทยาศาสตร์ฟิวชันแห่งชาติ (NIFS)

3. สถาบันชีววิทยาพื้นฐานแห่งชาติ (NIBB)

4. สถาบันสรีรวิทยาแห่งชาติ (NIPS)

5. สถาบันวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล (INS)

 

การรวมกลุ่มกันของสถาบันวิจัยเหล่านี้ ทำให้การศึกษาเฉพาะทางมีขอบเขตทางวิทยาศาสตร์ที่กว้างขึ้น ครอบคลุมเรื่องของอวกาศ พลังงาน วัสดุ และสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีเจตนาที่จะส่งเสริมการพัฒนาหลักการและสาขาย่อยใหม่ๆในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ส่วนอีกเป้าหมายหนึ่งที่ก่อตั้ง NINS คือ เพื่อให้ NINS เติบโตเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในระดับสากล

 

——————————————————————————————–

Advertisements

9 Comments (+add yours?)

  1. Trackback: แนะนำองค์การหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่น (NAOJ): ตอนที่ 2 – โครงสร้างเพื่อการสังเกตการณ์และการวิจัย |
  2. Trackback: SOKENDAI Asian Winter School 2012@NAOJ, Tokyo (1) | Daejeonastronomy
  3. Trackback: SOKENDAI Asian Winter School 2012@NAOJ, Tokyo (2) | Daejeonastronomy
  4. Trackback: SOKENDAI Asian Winter School 2012@NAOJ, Tokyo (3) | Daejeonastronomy
  5. Trackback: SOKENDAI Asian Winter School 2012@NAOJ, Tokyo (4) | Daejeonastronomy
  6. Trackback: SOKENDAI Asian Winter School 2012@NAOJ, Tokyo (5) | Daejeonastronomy
  7. Trackback: SOKENDAI Asian Winter School 2012@NAOJ, Tokyo (6) | Daejeonastronomy
  8. Trackback: SOKENDAI Asian Winter School 2012@NAOJ, Tokyo (7) | Daejeonastronomy
  9. Trackback: SOKENDAI Asian Winter School 2012@NAOJ, Tokyo (End) | Daejeonastronomy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: